Skip to content
صفحه نخست » اسامی دانشجویان ممتاز » لیست رتبه‌های برتر دکتری (گروه ۶-۹ آیین‌نامه)

بند ۶-۹: رتبه اول مقطع دکتری در معدل کل دوره آموزشی با شرط حداقل ۳ دانشجو

دانشکده کشاورزی 

ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگیرشتهرتبهمعدل کلدورهمقطع
۱۹۶۳۶۸۰۰۴فرزانه فروزانحشره شناسی کشاورزی۱۱۷٫۸۵روزانهدکتری
۲۹۶۳۷۰۰۰۱فریبا فتحی پیش استابیماری شناسی گیاهی۱۱۹٫۱۹روزانهدکتری
۳۹۶۳۱۱۰۰۲سیده الهه هاشمیزراعت۱۱۸٫۸۱روزانهدکتری

دانشکده علوم پایه

ردیفشماره دانشجویینام و نام خانوادگیرشتهرتبهمعدل کلدورهمقطع
۱۹۶۳۶۶۰۰۱منیژه اسدیشیمی – شیمی الی۱۱۹٫۰۶روزانهدکتری
۲۹۶۳۶۵۰۰۲سمیرا صالحیفیزیک –حالت جامد۱۱۸٫۲۵روزانهدکتری
۳۹۶۳۶۵۰۰۲سمیرا صالحیفیزیک – حالت جامد۱۱۸٫۲۵روزانهدکتری
۴۹۶۳۶۲۰۰۱فاطمه رنجبر همقاوندیریاضی محض – جبر۱۱۸٫۶۷روزانهدکتری
۵۹۶۳۵۷۰۰۱سوده رزاقیانریاضی کاربردی – انالیز عددی۱۱۹٫۱۱روزانهدکتری
۶۹۶۳۵۶۰۰۱فاطمه احمدیریاضی محض – انالیز عددی۱۱۹٫۳۸روزانهدکتری
Scroll To Top