درباره دانشجوی ممتاز

گروه امور حمایت از استعداد های درخشان

دانشجوی ممتاز

 
یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور است.  در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1375 کلیات طرح شکوفا سازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب و اهداف خود را به شرح زیر اعلام نمود.
  • فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علم و دانش کشور،
  • توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شکوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان آموزش  بیشتر برای آنها،
  • ایجاد انگیزه و رغبت برای استعداهای برتر برای تحصیل در رشته های استراتژیک و مورد نیاز کشور،
  • ایجاد زمینه مساعد برای ارتقاء کیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی،
  • کاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد،
  • وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود.
در راستای اهداف مذکور و به منظور شناسایی و تشویق دانشجویان ممتاز و ایجاد فضای علمی همراه با رقابت علمی سالم و ارتقاء  کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، آیین نامه  پیشین انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز دانشگاه ولی عصر(عج) مورد بازنگری قرار گرفت و ایین نامه جدید با شمولیت بیشتر و بسته های تشویقی جامع تر تدوین و پس از تصویب توسط هیات رئیسه دانشگاه از تاریخ 16/11/95، اجرا می‌گردد.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.