پذیرش و امور جاری

مدیریت امور آموزشی

معرفی اداره پذیرش و امور جاری

شرح وظایف اداره پذیرش و امور جاری:
ثبت نام دانشجويان جديدالورود
تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان
کنترل واحدهاي انتخابي دانشجويان
انجام امور نظام وظيفه و پي­گيري آن
تنظيم فهرست دانشجويان ممتاز
پي­گيري فرم­هاي مشکلات دانشجويي
ثبـت نمـرات دانشجـوياني که در ساير دانشگاه­ها مهمان مي­شوند يا به اين دانشگاه انتقال مي­يابند و دروس معادل سازي
انجام مکاتبات با ادارات و ارگان ها درخصوص امور آموزشي دانشجويان
کنترل وضعيت دانشجويان مشروط
اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان اعم از مشروطي يا اخراجي به دانشجو و والدين دانشجو
انجام امور مربوط به ارجاع پرونده دانشجو به کميسيون موارد خاص دانشگاه
پي­گيري مصوبات شوراي آموزشي

رییس اداره پذیرش و امور جاری

کارشناسان پذیرش و امور جاری

سعادت روانگرد
سمت : معاون مدیر آموزش/کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصاد

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۲

سیما روانگرد
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۳

فاطمه ارجمند آقایی
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، علوم پایه و کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۷

صوفی میرحسینی
سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و کامپیوتر و فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۵

ملیحه محمدی
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۶