اطلاعات تماس

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تماس با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگیسمتتلفندورنگار
دکتر مهدی مصباحمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی034-31312188034-34356700
امیر رویانمسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی034-31312188034-34356700
حبیبه مسلمیمسئول دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی034-31312188034-34356700
مدیریت امور آموزشی
مدیریت امور آموزشی-034-31312161034-31312165
دکتر محمد ثابتمدیر امور آموزشیداخلی 101034-31312165
محمدرضا کاشفی نژادرئیس اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحاناتداخلی 110034-31312165
احمد احمدیبایگانی آموزشداخلی 125034-31312165
بتول زینلیدبیرخانه آموزشداخلی 125034-31312165
سیما روانگردرئیس اداره پذیرش و امور جاریداخلی 113034-31312165
سعادت روانگردمعاون مدیر آموزشداخلی 112034-31312165
صوفی میرحسینیکارشناس آموزش/تحصیلات تکمیلیداخلی 115034-31312165
علی مختاریکارشناس اداره دانش آموختگانداخلی 111034-31312165
ملیحه محمدیکارشناس آموزشداخلی 106034-31312165
فاطمه موحدیکارشناس نقل و انتقالاتداخلی 118034-31312165
فاطمه ارجمندکارشناس آموزش/حق التدریس/تحصیلات تکمیلیداخلی 117034-31312165
علیرضا پورمحمدکارشناس آموزش/تحصیلات تکمیلیداخلی 109034-31312165
محمد جواد کرمی زادهمدیر سیستم گلستانداخلی 108034-31312165
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دکتر فاطمه پنجعلی بیکمدیر تحصیلات تکمیلی034-31312178-
مهدیه اقبالیکارشناس تحصیلات تکمیلی034-31312173-
زهرا السادات هاشمیکارشناس تحصیلات تکمیلی034-31312173-
گروه آموزش های آزاد و مجازی

دکترمسلم انصاری نسب

مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی034-31312483-
گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان
دکتر بهراد حقیقیمدیر گروه گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان034-31312408-
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اعظم قربانیکارشناس آموزش دانشکده034-31312339-
امید کریمیانکارشناس آموزش دانشکده034-31312363-
دانشکده ایرانشناسی
اعظم قربانیکارشناس آموزش دانشکده034-31312339-
دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه عباس آبادیکارشناس آموزش دانشکده034-31312413-
دانشکده کشاورزی
زهرا محی الدینیکارشناس آموزش دانشکده034-31312114-
دانشکده علوم اداری و اقتصاد
محمدرضا غلامرضاییکارشناس آموزش دانشکده034-31312485-
دانشکده علوم پایه
علی صالحیکارشناس آموزش دانشکده034-31312485-
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
علیرضا کربلاییکارشناس آموزش دانشکده034-31312279-