معرفی مدیریت امور آموزشی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی مدیریت امور آموزشی

شرح وظایف مدیریت آموزشی:

نظارت بر اجرای آیین نامه­ ها و مقررات آموزشی دانشکده­ ها و واحد­های تابعه
تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان و دانش­ آموختگان
تهیه و تدوین مقررات آموزشی برای پیشنهاد به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
ثبت و نگهداری و کنترل واحدهای درسی که دانشجویان انتخاب می کنند
انجام کارهای مربوط به حذف و اضافه دروس
ایجاد هماهنگی میان دانشکده­ ها و موسسات تابع دانشگاه در مورد فعالیت­ های امور آموزشی
ثبت و معدل­ گیری نمرات دانشجویان
صدور ریز نمرات و گواهی دانش­ آموختگی
انجام امور نظام وظیفه دانشجویان و نگهداری پرونده ­های مربوط به آن­ها
صدور گواهینامه ­های موقت، تاییدیه ­های تحصیلی، دانشنامه دانش ­آموختگان و انجام مکاتبات با دیگر دانشگاه­ ها درباره دانش­ آموختگان
تنظیم فهرست دانشجویان ممتاز
رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی­ های آئین­ نامه­ ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
استفاده از آمار و اطلاعات جهت نظارت و ارزیابی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر محمد ثابت
سمت : مدیر امور آموزشی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۱

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

فاطمه ارجمند آقایی
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، علوم پایه و کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۷

صوفی میرحسینی
سمت : کارشناس پذیرش و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و کامپیوتر و فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۵

علیرضا پورمحمدی
سمت : تأییدیه و ریز نمرات دکلیه مقاطع، دانش آموختگان دانشکده های فنی و مهندسی و کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۹

احمد احمدی
سمت : مسئول بایگانی آموزش

بتول زینلی
سمت : مسئول دبیرخانه آموزش

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴  داخلی ۱۲۵

سعادت روانگرد
سمت : معاون مدیر آموزش/کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم اداری و اقتصاد

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۲

محمدرضا کاشفی نژاد
سمت : رییس اداره دانش آموختگان، مشمولین و امتحانات/کارشناس دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده های علوم اداری و اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۰

سیما روانگرد
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های کشاورزی و فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۳

علی مختاری
سمت : کارشناس دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده های کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی، علوم ریاضی و کامپیوتر و ایرانشناسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۱۱

ملیحه محمدی
سمت : کارشناس پذیرش و امور جاری دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۶

فاطمه موحدی
سمت : کارشناس نقل و انتقالات

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ دخلی ۱۱۸

محمدجواد کرمی زاده
سمت : مدیر سیستم گلستان

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۸