مدیران آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیران آموزشی دانشگاه

دکتر محمد دهقانی سریزدی
سمت : مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی
دکتری مهندسی صنایع

تلفن: ۳۱۳۱۲۴۱۱-۰۳۴

دکتر فاطمه پنجه علی بیک
سمت : مدیر تحصیلات تکمیلی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۷۸-۰۳۴

دکتر محمد ثابت
سمت : مدیر امور آموزشی

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴ داخلی ۱۰۱

دکتر بهراد حقیقی
سمت : مدیر گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن: ۳۱۳۱۲۴۰۸-۰۳۴ و ۰۹۳۶۶۰۴۰۱۳۴

دانشکده فنی و مهندسی اتاق ۳۱۹