فرم ها و آیین نامه های معاونت

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

دستور العمل ها

شیوه نامه پذیرش دانشجویان و اتباع خارجی
دانلود
دستورالعمل بازنشستگی
دانلود
دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاهها
دانلود
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت استادان معارف
دانلود
دستورالعمل در خضوص تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی
دانلود

آیین نامه ها

آیین‌نامه مدرک معادل
دانلود
آیین نامه‌ی جامع ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
دانلود
آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
دانلود
آیین‌نامه‌ی اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها
دانلود

فرم ها

فرم‌های انتقال فرزندان هیات علمی
دانلود
جداول تبدیل وضعیت آموزشی
دانلود
گزارش ساعت تدریس و معادل تدریس اعضای هیأت علمی
دانلود