فرم ها و آیین نامه های معاونت

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

دستور العمل ها

دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاهها
دانلود
شیوه نامه پذیرش دانشجویان و اتباع خارجی
دانلود
دستورالعمل در خضوص تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی
دانلود
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت استادان معارف
دانلود
دستورالعمل بازنشستگی
دانلود

آیین نامه ها

آیین‌نامه‌ی اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها
دانلود
آیین‌نامه مدرک معادل
دانلود
آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
دانلود
آیین نامه‌ی جامع ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
دانلود

فرم ها

جداول تبدیل وضعیت آموزشی
دانلود
گزارش ساعت تدریس و معادل تدریس اعضای هیأت علمی
دانلود
فرم‌های انتقال فرزندان هیات علمی
دانلود