فرم ها و آیین نامه های معاونت

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

دستور العمل ها

شیوه نامه پذیرش دانشجویان و اتباع خارجی
دانلود
دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاهها
دانلود
دستورالعمل در خضوص تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی
دانلود
دستورالعمل بازنشستگی
دانلود
مدارک لازم برای تبدیل وضعیت استادان معارف
دانلود

آیین نامه ها

آیین‌نامه‌ی اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها
دانلود
آیین نامه‌ی جامع ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
دانلود
آیین‌نامه مدرک معادل
دانلود
آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
دانلود

فرم ها

جداول تبدیل وضعیت آموزشی
دانلود
فرم‌های انتقال فرزندان هیات علمی
دانلود
گزارش ساعت تدریس و معادل تدریس اعضای هیأت علمی
دانلود