مقطع کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه و شیوه نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانلود

فرم های مربوط دوره کارشناسی ارشد 

فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۱۰ تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۵ درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۴ معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده
دانلود

راهنمای فرآیند های دوره کارشناسی ارشد

راهنمای درخواست تصویت موضوع و ثبت اساتید راهنما و مشاور در سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
دانلود
فرایند درخواست تصویت موضوع در دانشکده ها
دانلود
فرایند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرایند فارغ التحصیلی (بعد از برگزاری جلسات دفاع)
دانلود