فرم ها و آیین نامه های آموزش آزاد و مجازی

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

فرم ها

لیست اسامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی
دانلود
سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس در برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی
دانلود
لیست متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی
دانلود
فرم اعلام آمادگی مدرس در برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی
دانلود
دوره های درخواستی برای برگزاری دوره های آموزش های آزاد و مجازی
دانلود
فرم ارزیابی دوره های آموزشی آزاد و مجازی
دانلود