دبیرخانه و بایگانی

مدیریت امور آموزشی

معرفی دبیرخانه و بایگانی

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی:
ثبت، ارسال و بایگانی کلیه نامه ­های دریافتی و ارسالی
نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش­ آموختگان
شماره ­گذاري، ثبت دفتر، مهر، الصاق تمبر و هولوگرام گواهي­نامه­ ها و دانشنامه­ هاي صادره

دبیرخانه و بایگانی

احمد احمدی
سمت : مسئول بایگانی آموزش

بتول زینلی
سمت : مسئول دبیرخانه آموزش

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۶۱-۰۳۴  داخلی ۱۲۵