صفحه نخست » راهنمای فرآیند های آموزشی » صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل

شرایط و مدارک لازم:
۱- ارائه و تحویل یکی از مدارک ذیل جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان) .
الف) اصل کارت پایان خدمت دوره ی ضرورت و یک برگ کپی (پشت و رو) .
ب) اصل کارت معافیت دائم و یک برگ کپی (پشت و رو) .
ج) گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ی ضرورت از یگان خدمتی.
د) اصل کارت معافیت موقت (کفالت یا پزشکی و یا معافیت برادر یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار آن و یک برگ فتوکپی آن .
ه) اصل گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و) اصل مدرک صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ی ضرورت بدون غیبت اولیه .
ز) برگه ی اعزام به خدمت دوره ی ضرورت بدون غیبت در مدت اعتبار و کپی آن .
ح) گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر همراه با ذکر شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع بالاتر
۲- تسویه حساب صندوق رفاه (کسانی که از وام صندوق رفاه استفاده نموده اند) و یا قسط بندی وام.
۳- اصل گواهینامه موقت قبلی (ویژه کسانی که گواهینامه موقت اعتباردار دریافت کرده بودند.)
۴- تسویه حساب با دانشگاه
۵-کپی شناسنامه و کارت ملی (۱عدد)
۶- عکس ۴*۳ (۴قطعه)
۷- تمبر ۱۰۰۰تومانی (۱قطعه) *** از دبیرخانه آموزش کل می توان تهیه نمود.
۸- در مورد دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ارائه اصل گواهینامه موقت مقطع قبل الزامی است
۹- در مورد دانش آموختگان رشته های دبیری یا متعهدین به سازمان ها و ارگان ها، ارائه نامه از سازمان مربوط مبنی بر ارسال گواهینامه موقت پایان تحصیلات ضروری است
تذکر:
الف) مدت زمان بررسی در اداره دانش آموختگان آموزش کل و ارائه گواهی موقت حدودا ۳روزکاری بعد از تکمیل پرونده می باشد.
ب) گواهینامه موقت فقط به شخص دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی (باارائه وکالت نامه محضری) تحویل داده می شود.