دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

حوزه معاونت آموزشی

0

واحد های تحت پوشش

معرفی معاونت آموزشی

 اين حوزه عهده دار کلیه امورآموزشی با رعایت قوانین، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مرکزی است. نظارت بر کیفیت و فعالیت گروه های آموزشی و ایجاد هماهنگی میان آنها از طریق شورای آموزشی دانشگاه ، نظارت بر برنامه ریزی آموزشی ، برگزاری امتحانات پایان ترم، انجام مراحل ثبت نام ، تلاش در گسترش کمی و کیفی رشته های آموزشی و نظارت بر پیشبرد انجام امور توسط بخش ها و کارکنان آموزشی از اهم وظایف حوزه آموزش است .
معاونت آموزشی متشکل از بخش های متعدد و مختلفی است که با همکاری و هماهنگی هم در جهت اجرای دقیق مقررات و ارائه خدمات آموزشی تلاش می كند .

Home-page-img