مقطع دکتری تخصصی (PhD)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های آموزشی دوره دکتری

آیین نامه دوره دکتری وزارت علوم ۱۳۸۹
دانلود
آیین‌نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (۹۴)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) (ورودی ۹۵ و بعد از آن)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (ورودی ۹۳-۹۰)
دانلود

فرم های دوره دکتری

فرم اطلاعات دانش‌آموختگان دانشگاه ولی‌عصر(عج) آلبوم پایان نامه‌های دانش‌اموختگان
دانلود
فرم شماره ۳ معرفی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده
دانلود
فرم شماره ۵ درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم های ۱۴،۱۵
دانلود
فرم شماره ۱۸ تحویل پایان نامه
دانلود
فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۴ معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده
دانلود
فرم شماره ۹ داوری پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
فرم شماره ۲ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانلود
فرم شماره ۱۹ بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه
دانلود
فرم مشخصات پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری
دانلود
فرم مشخصات لوح فشرده
دانلود
فرم شماره ۱۰ تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی ( phD) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۸ درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری
دانلود
فرم مربوط به هزینه‌های‌تایپ و تکثیر پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
درخواست مجوز برگزاری ارزیابی جامع
دانلود
فرم شماره ۱ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه
دانلود

راهنمای فرآیند های دوره دکتری

راهنمای درخواست تصویت موضوع و ثبت اساتید راهنما و مشاور در سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
دانلود
فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرایند فارغ التحصیلی (بعد از برگزاری جلسات دفاع)
دانلود