مقطع دکتری تخصصی (PhD)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های آموزشی دوره دکتری

آیین نامه دوره دکتری وزارت علوم ۱۳۸۹
دانلود
آیین‌نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (۹۴)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) (ورودی ۹۵ و بعد از آن)
دانلود
آیین‌نامه‌ و شیوه نامه آموزشی دوره‌ی دکتری (Ph.D) دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (ورودی ۹۳-۹۰)
دانلود

فرم های دوره دکتری

فرم اطلاعات دانش‌آموختگان دانشگاه ولی‌عصر(عج) آلبوم پایان نامه‌های دانش‌اموختگان
دانلود
فرم مربوط به هزینه‌های‌تایپ و تکثیر پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانلود
فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود
فرم مشخصات لوح فشرده
دانلود
فرم شماره ۸ درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری
دانلود
فرم شماره ۹ داوری پایان نامه
دانلود
درخواست مجوز برگزاری ارزیابی جامع
دانلود
فرم شماره ۱۹ بررسی لوح فشرده و پایان‌نامه
دانلود
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی ( phD) به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۳ معرفی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشکده
دانلود
فرم شماره ۴ معرفی استاد راهنما یا مشاور داخل دانشکده
دانلود
فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه ی دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم تعیین استاد راهنما
دانلود
فرم مشخصات پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد و دکتری
دانلود
فرم های ۱۴،۱۵
دانلود
فرم شماره ۱۰ تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرم شماره ۱۷ مشخصات پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۱ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه
دانلود
فرم شماره ۱۶ فرم مربوط به اصلاح پایان‌نامه بعد از دفاع
دانلود
فرم شماره ۱۸ تحویل پایان نامه
دانلود
فرم شماره ۵ درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دانلود
فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
فرم شماره ۲ صورت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانلود

راهنمای فرآیند های دوره دکتری

فرایند فارغ التحصیلی (بعد از برگزاری جلسات دفاع)
دانلود
راهنمای درخواست تصویت موضوع و ثبت اساتید راهنما و مشاور در سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
دانلود
فرایند دفاع از رساله دکتری در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دانلود