فرم ها و آیین نامه های آموزش آزاد و مجازی

معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی

فرم ها

دوره های درخواستی برای برگزاری دوره های آموزش های آزاد و مجازی

دانلود
لیست اسامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

دانلود
لیست متقاضیان برگزاری دوره های آموزشی

دانلود
فرم اعلام آمادگی مدرس در برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی

دانلود
فرم ارزیابی دوره های آموزشی آزاد و مجازی

دانلود
سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس در برگزاری دوره های آموزشی آزاد و مجازی

دانلود